Krav, vilkår og informasjon for tiltaksarrangør-
AMB-tiltaket fase 3 - Varig tilrettelagt arbeid


1. Formål
Tiltaket skal gi tiltaksdeltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet mulighet for varig tilrettelagt arbeid. 

2. Målgruppe
Yrkeshemmede arbeidssøkere.

3. Generelle vilkår
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeerstatning gjelder for arbeidsforholdet. Ved sykdom og yrkesskade gjelder folketrygdens regler.

4. Spesielle vilkår
Alle henvisninger og søknader skal gå gjennom NAV, som skal presentere godkjente søkere for bedriften.
Det skal tegnes kontrakt mellom arbeidssøker og bedrift ved starten av arbeidsforholdet.
Arbeidstakere i fase 3 skal ha tidsubestemte kontrakter.

5. Tilskudd til tiltaksarrangør
Lønnstilskudd og attføringstilskudd
Bedriftene mottar lønnstilskudd som et fast kronebeløp fra NAV til delvis dekning av lønnsutgifter.
Bedriftene mottar attføringstilskudd som et fast kronebeløp fra NAV til sitt attføringsarbeid.

Omstruktureringsstøtte til bedriften
Støtte til omstruktureringer ytes bare unntaksvis. Kriterier for å motta støtte er at større omlegging av virksomheten er nødvendig, at det foreligger konkrete planer for dette og at eiere deltar sammen med staten for å gjennomføre omleggingen på et sunt bedriftsøkonomisk grunnlag. I tillegg skal støtten vurderes ut fra attføringsfaglige behov. Omstruktureringsstøtten skal ikke overstige 1/3 av samlet tilført ny egenkapital. Dette innebærer at den statlige støtten ikke kan overstige 50% av det eierne tilfører bedriften av ny egenkapital.

Vurdering av søknad (PB-1741) om støtte forutsetter budsjettvedlegg.

Det stilles krav om attestasjon fra ekstern revisor. Tilskudd oppgitt i tilsagn gis under forutsetning av at regnskapsførte utgifter samsvarer med budsjetterte.

Teknisk tilrettelegging
Tilskuddet skal dekke utgifter til utstyr som er nødvendig for at tiltaksdeltaker skal kunne gjennomføre tiltaket, og gis etter regning, inntil fastsatt maksimalsats. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

5. Forutsetninger og rutiner for utbetaling av tilskudd
Skriftlig tilsagn fra NAV i form av tilsagnsbrev skal være gitt til tiltaksarrangør før tiltak kan starte. Tilsagnet gis under forutsetning av at vilkår og regelverk for tiltaket følges.

Tiltaksarrangør fremmer krav om refusjon på skjema HA-1940A vedlagt HA-1940B (deltakerliste) ved utgangen av hvert kvartal for den faktiske sysselsettingen i løpet av kvartalet.

Avsluttende krav om refusjon må fremmes snarest mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 2 måneder etter tilsagnsperiodens utløp på skjema HA-1940A; Anmodning om utbetaling.

Dersom tiltaket avbrytes før tilsagnsperiodens utløp skal arbeidsgiver straks gi melding til NAV.

NAV kan avbryte tiltaket dersom forutsetningene endres.

Attføringsutvalget skal årlig avgi skriftlig rapport om attføringsvirksomheten for bedriftens styre som skal gi sin uttalelse og videresende den via lokal NAV til NAV i fylket.

NAV og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll (f.eks. stikkprøvekontroll) med at midlene nyttes etter forutsetningene, jfr. Bevilgningsreglementet av 19.11.1959 §17.

6.Andre opplysninger
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.
Misbruk av tiltaksmidler kan medføre straffeansvar etter §270 eller §271A i straffeloven, eventuelt andre regler.
NAV kan gi supplerende informasjon om regler for tiltaket.

For ytterligere informasjon: www.nav.no