Utfyllende regler for Varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirke, jf. Forskriftens kap. 7

§ 7-1 Tiltakets innhold
Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt kvalifisering. Med ressurser menes her personlige ferdigheter som er viktige i tilknytningen til arbeidslivet, både arbeidet i tiltaket og ved eventuell overgang til andre tiltak og/eller ordinært arbeidsliv. Slik overgang skal vurderes jevnlig.

§ 7-4 Krav til virksomheten
Arbeidsinstruksjon og kvalifisering av arbeidstakere er et ansvar for virksomheten. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering. Det er tiltaksarrangørens ansvar å sørge for nødvendig yrkesfaglig, pedagogisk og attføringsrettet kompetanse innen sitt virksomhetsområde.

Tiltaksarrangøren har ansvar for å tilby den enkelte arbeidstaker tilrettelagt arbeid. Arbeidsoppgavene som tilbys må kontinuerlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger arbeidstakerne/søkerne har.

Tiltaksarrangør bør særlig tilby arbeidstakerne arbeid innenfor næringer (service, omsorg, handel m.v.) som gir en nær tilknytning til lokalsamfunn/kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunnslivet.

Tiltaksarrangør skal kunne tilby arbeidstakerne tilrettelagte kvalifiseringsopplegg. Kvalifiseringen bør tilknyttes bedriftens virksomhet og individuelle opplæringsplaner. Opplæringen må tilpasses den enkeltes forutsetninger og bør organiseres i avgrensede enheter med opplæringsmål som kan bygge på hverandre. Gjennomført opplæring må kunne dokumenteres. I den grad det er mulig bør det faglige innholdet i opplæringen innrettes slik at den kan vurderes for godskriving i forhold til offentlig godkjent opplæring.

Den individuelle opplæringsplanen utvikles i nært samarbeid med arbeidstakeren som har medansvar for gjennomføringen. Vedkommende har i denne forbindelse rett til veiledning for å nå opplæringsmålene. Kvalifiseringsplanen skal jevnlig evalueres og videreutvikles ut fra den enkeltes forutsetninger.

Kvalifiseringsplanen, som kan inneholde individuell(e) opplæringsplan(er), legges fram for Rådgivende utvalg.

Når kvalifiseringen rettes mot overgang til andre tiltak/ordinært arbeidsliv, har NAV lokal et særlig ansvar for å vurdere og legge til rette for de ulike virkemidler som til en hver tid anses nødvendig og hensiktsmessig for videre attføring.

§ 7-5 Rådgivende utvalg
Tiltaksarrangøren er ansvarlig for etablering av utvalget. Det skal undertegnes en erklæring om taushetsplikt.

§ 7-7 Ansettelsesforhold
Arbeidstakeren bør som hovedregel kunne arbeide minst halv ordinær arbeidstid pr. uke.
Søknad fra arbeidssøker om tiltaksdeltakelse vurderes av NAV lokal som er innsøkende instans. Innsøkingen skal være formet på grunnlag av søkerens muligheter/ressurser og yrkeshindringer. NAV lokal innhenter og vedlegger nødvendig dokumentasjon.

Arbeidstakeren har et medansvar for å følge en tilrettelagt kvalifiseringsplan for å utvikle ferdigheter knyttet til arbeidsplassen og for at overgang til andre tiltak og/eller ordinært arbeidsliv på sikt kan vurderes.

Ved avslutning av arbeidsforhold skal det utarbeides en sluttattest til deltakeren. Det skal i tillegg utarbeides en sluttrapport som må være velegnet i forhold til arbeidstakerens videre livssituasjon. Her menes de behov som kan oppstå ved overgang til andre tiltak og/eller ordinært arbeidsliv, skolegang, dagsenter mv.

Det er bedriftens ledelse som har myndighet til å avgjøre opphør av arbeidsforhold (oppsigelse eller avskjed) etter innstilling fra Rådgivende utvalg.