Mellom NAV lokal og kommune

(heretter kalt kommunen)

er det den inngått
avtale om medfinansiering m.v. vedrørende arbeidsmarkedstiltaket "varig tilrettelagt arbeid" (vta), jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 7-9 og avtalen er tiltrådt av AS (selskapet)

1. Bakgrunn

1.1
Omstilling til nytt regelverk (forskrift og utfyllende regelverk for VTA):

Ny forskrift om arbeidsmarkedstiltakene trådte i kraft 01.01.2002. Dette innebærer blant annet at det er innført et nytt arbeidsmarkedstiltak, VTA, jf forskriftens kap. 7.

Det nye tiltaket har sitt grunnlag i et støtte- og styringssystem som i stor grad bygger på det tidligere regelverket for tiltaket Arbeidsamvirke i offentlig virksomhet (ASVO).

I forbindelse med iverksettelsen av det nye støtte- og styringssystemet, vil en del av de selskaper som inntil nå har drevet ASV- og PV-tiltak på grunnlag av "driftsstøtte etter budsjett", i fremtiden drive tiltakene på grunnlag av "driftsstøtte til fast sats".

I hht. det nye regelverket, skal eierne ved kommunene bidra aktivt til driften av tiltaket VTA bl.a. med krav om medfinansiering.

På denne bakgrunn er det inngått en avtale mellom NAV og den enkelte eier-kommune om kommunal medfinansiering, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak §7-9 og denne avtales punkt 3.

Avtale om medfinansiering erstatter Intensjonsavtalen mellom tiltaksarrangør for ASVO og NAV.

2. Hovedformål
Hovedformålet med det nye regelverket og avtalen er å sikre og utvikle et godt tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av arbeidstakere gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Det legges stor vekt på at arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos de yrkeshemmede arbeidstakerne gjennom tilrettelagt kvalifisering.

2.1
Kvalifiseringen skal også tilpasses arbeidstakernes behov i forbindelse med overgang til andre tiltak og / eller ordinært arbeidsliv.

3. Avtalen om medfinansiering

3.1
Kommunen forplikter seg til medfinansiering av VTA-tiltaket som drives av Selskapet som helt eller delvis er eiet av Kommunen.

Ved inngåelsen av denne avtale hadde Selskapet ZZ godkjente plasser.

Avtalen om medfinansiering gjelder de godkjente VTA-plassene Selskapet har godkjent pr. avtaledato.

3.2
Medfinansieringssatsen skal være på minst 25 % av den til en hver tid gjeldende statlige faste støttesats.

Medfinansieringssatsen i denne avtale er satt til YY % av den til en hver tid gjeldende statlige faste støttesats.

Kommunen kan, etter avtale med Selskapet, øke medfinansieringssatsen i henhold til den enkelte arbeidstakernes behov for utvidet tilrettelegging eller oppfølging.

3.3
I de tilfelle der flere kommuner er eier av Selskapet, skal arbeidstakerens bostedskommune pr. 01.01. være avgjørende for hvilken kommune som skal svare for den avtalte medfinansieringssatsen for den / de godkjente plassene.

3.4
Denne avtalen er ikke til hinder for at antallet godkjente plasser i Selskapet kan utvides. En slik utvidelse avtales nærmere mellom NAV, Selskapet og Kommunen

Dersom behovet for det godkjente antall plasser ikke lenger er til stede, kan NAV varsle Selskapet og Kommunen om endring av antallet plasser med 6 - seks - måneders varsel

3.5
NAV forplikter seg til å sørge for effektiv henvisning av arbeidstagere til Selskapet, slik at Selskapet til enhver tid har fylt opp de plasser Selskapet er godkjent for. Selskapet skal sørge for at plassene til enhver tid kan besettes.

3.6
Avtalen om medfinansiering kan søkes reforhandlet dersom en av partene ønsker det. Krav om reforhandling må fremsettes skriftlig til avtalens parter.

Et krav om reforhandling må normalt bygge på endrede forhold i selskapets situasjon, endrede funksjonsnivåer hos deltakerne, antall plasser eller liknende.

For at avtalen skal kunne endres kreves enighet mellom alle parter lokalt.

NAV kan kreve foretatt de endringer i avtalen som er nødvendig ut fra endrede behov, politiske forhold eller andre forhold av betydning for NAV.

3.7
Selskapet ved eierne forplikter seg til at tiltaket VTA drives i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen på sin side forplikter seg til å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen.

Dersom dette ikke skjer, vil NAV med en måneds varsel kunne redusere eller stanse det økonomiske tilskuddet til Selskapet eller trekke tilbake godkjenningen av selskapet som støtteberettiget bedrift, jfr. forskriftens § 1-11. I slike tilfelle kan avtalen sies opp med 1 - en - måneds varsel.

3.8
Dersom en av partene ønsker å si opp denne avtalen, må oppsigelse skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder.


Sted / dato


NN kommune
OrdførerNAV
Distriktsarbeidssjef


4. Selskapets tiltredelse av avtalen

Selskapet er gjort kjent med ovenstående avtale som er inngått mellom NAV og Kommunen.

Selskapet aksepterer og er inneforstått med de rettigheter og forpliktelser som fremgår av ovenstående avtale.

Sted / dato

AS


Denne avtale er utstedt i 3 likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.