Kravspesifikasjoner for AMB-tiltaket

Innledning
Kravspesifikasjon for AMB-tiltaket bygger på forskrift om arbeidsmarkedstiltakene (kapittel 9) og utfyllende regler for AMB-tiltaket.

Hensikten med kravspesifikasjonen er å bidra til at tiltaksdeltakerne ytes en tjeneste på et visst kvalitativt nivå. Kravspesifikasjonen er et virkemiddel i arbeidet med å sette fokus på den service bedriften yter overfor deltakerne i tiltaket. Videre fordrer den at det utarbeides en kvalitetssikring på systemnivå av arbeidsmarkedsbedrifter, som et svar på NAV sine krav. Kvalitetsikringen skal være et systemrettet verktøy som møter og dokumenterer de krav som stilles til samhandling mellom NAV og tiltaksarrangør, samt rutiner og metoder som benyttes av arbeidslederne.

En av forutsetningene for å arbeide i samsvar med kravspesifikasjonen er at NAV lokal utarbeider en samarbeidsavtale med tiltaksarrangør. I en slik avtale tilpasser man kravspesifikasjonen til det som er nødvendig ut fra lokale forhold, kombinert med ordninger for å sikre et godt samarbeid mellom partene i kommende avtaleperiode.

1. Innhold i samarbeidsavtalen mellom NAV og tiltaksarrangør for AMB-tiltaket

1.1 Samarbeidsavtalens formål og hensikt

Samarbeidsavtalen bør bygge på et gjensidig ønske om maksimal utnyttelse av partenes service i attføringsarbeidet, og at tjenestene i størst mulig grad samordnes og kvalitetssikres etter partenes egne kvalitetssikringssystemer. Avtalen skal tilpasses lokale forhold.

1.2 Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom NAV lokal og tiltaksarrangør for AMB-tilaket

 1. Møtehyppighet; minimum én gang i året
 2. Deltakere: NAV og arbeidsmarkedsbedriften
 3. Ansvar for innkalling
 4. Faste temaer på møtene (F.eks felles opplæring ansatte NAV/AMB-tiltaket, tilbudsmeldingen og informasjonsmøter for potensielle søkere.)
 5. Aetat orienterer om aktuelle styringsdokumenter mv.
 6. Revisjonsdato for samarbeidsavtale
 • 1.3 Bedriftens samarbeid med Aetat om formidling og overgang til andre arbeidsmarkedstiltak

  1. Rutiner for samarbeid om tilmeldte stillinger, om jobbtilbud til tiltaksdeltakerne mv.
  2. Rutiner for hvordan bedriften konfererer med NAV før den går ut i markedet og tilbyr utlån/utleie av tiltaksdeltakere.
  3. Rutiner ved overgang til andre tiltak, for eksempel Lønnstilskudd, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, utdanning, AMO-kurs mv.
 • 1.4 Oppdatering av dokumenter som følger av kravspesifikasjonen

  1. Hyppighet (revisjon av bedriftens kvalitetssikringssystem og samarbeidsavtale).
  2. Liste over hvem som skal ha dokumenter.
 • 1.5 Ventelister, frister, inntakskritererier mv.

  1. Hva er maksimal ventetid for inntak til Kvalifisering?
  2. Frist for levering av sluttrapport etter Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid.
  3. Deltid, fleksibel arbeidstid, skiftarbeid mv.
 • 1.6 Lokale satsingsområder mellom bedriften og NAV lokal i kommende periode. Avtalen bør minimum inneholde:

  1. Planer for å tilpasse bedriftens tilbud (kompetansekrav, produksjonsområder mv.) til aktuelle brukere og deres behov. Dette tas opp som fast punkt på oppfølgingsmøtene.
  2. Tiltak for å bedre samarbeidsrutinene mellom NAV lokal og bedriften.
  3. Mål for og resultatvurdering av attføringsarbeidet, herunder lokale resultatkrav i forhold til formidling og egenfinansiert utdanning for deltakere som avslutter Kvalifisering.
  4. Oppdatering for neste periode: Hvilke endringer som skal foretas innenfor angitte frister, innholdet i tiltaket, målgrupper mv.
 • 1.7 Koordinering mellom NAV lokal som bruker samme AMB-tiltak

  Det skal lages hensiktsmessige rutiner for rapportering vedrørende bl.a. inntak, oppstart, oppfølging av handlingsplaner og avslutning, til henvisende og koordinerende kontor (der dette ikke er det samme).

  2. Innhold i årsrapport til NAV

  2.1 Årsrapport:

  1. Tiltaksarrangør plikter hvert år å sende årsmeldingen til NAV lokal, senest innen utgangen av juni.
  2. Årsrapporten skal også inneholde:
  • Bedriftens beliggenhet, adresse, e-post, telefaks og telefon.
  • Eierforhold/Tiltaksarrangør.
  • Ordinært ansatte med attføringsansvarlig ansvar, antall stillinger og kompetanse.
  • Tildelt ramme, godkjente plasser fordelt på Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid og faktisk gjennomførte årsverk.
  • Oversikt over hvilke avdelinger tiltaket har.
  • Hva kan tilbys mht formell opplæring/kvalifisering (fagbrev) og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse).
  • Organisasjonskart.
  • Omfanget av tverretatlig samarbeid.
  • Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte
  • Resultater av attføringsarbeidet, jfr. Samarbeidsavtalens pkt. 1.6.c
 • 2.2 Redegjørelse for hvordan NAVs driftstilskudd til AMB-tiltaket er benyttet

  1. Eget budsjett, totalbeløp mottatt i rapporteringsåret og revisor godkjent regnskap skal medfølge årsrapporten til NAV.
  2. Regnskapet bygger på Norsk Standard regnskapssystem med kontoer som beskriver andel brukt til bl.a.:
  • Lønn til ordinært ansatte.
  • Opplæring av tiltakets personale i attføringsarbeid.
  • Avklaring og attføring av yrkeshemmede deltakere (evt. kjøp av ekstern avklaring, utgifter til intern opplæring/undervisning mv.).
  • Kostnader knyttet til reise- og møtevirksomhet for ansatte i AMB-tiltaket i forbindelse med attføringsvirksomheten.
  • Investeringer, drift- og utviklingsmidler.
  • Kvalifisering av yrkeshemmede deltakere (for eksempel kjøp av ekstern opplæring /undervisning
  • Eventuelle fellesutgifter med andre avdelinger hos tiltaksarrangør skal spesifiseres og dokumenteres
 • c. Eventuelt overskudd, som overføres til neste års drift.

  2.3 Innsendelse av skjema for statistikkopplysninger

  Før skjema innsendes skal leder for Aetat lokal bekrefte ved undertegnelse at tallmaterialet er korrekt, ut fra deres kjennskap til saksområdet.

  3. Arbeidet i Rådgivende utvalg/faglige samarbeidsmøter

  3.1 Holdes det faglige møter for å drøfte attføringsarbeidet generelt og de enkelte deltakernes inntak, oppfølging og avslutning?

  3.2 Hvem deltar på møtene?

  3.3 Hvem har ansvaret for møtereferat til møtedeltakerne?

  3.4 Hvor ofte holdes det møte?

  3.5 Hvem har ansvaret for innkalling?

  3.6 Beskrivelse av hvordan møtene forberedes og hvordan tiltaksdeltakernes medvirkning ivaretas.

  3.7 Beskrivelse av rutinen for statusgjennomgang for den enkelte.

  4. Bedriftens system for arbeidssøking og yrkesveiledning

  4.1 Beskriv hvordan bedriften har lagt forholdene praktisk til rette for tiltaksdeltakerne.

  4.2 Beskriv hvilke hjelpemidler bedriften har til rådighet for arbeidssøking.

  4.3 Beskriv hvilke veiledningshjelpemidler bedriften benytter overfor tiltaksdeltakerne
  (NAVs veiledningsverktøy; Veivalg og Interessetesten, heftet "Mer utdanning", samarbeid med fagopplæringskontoret mv.)

  4.4 Hvem har ansvaret for tilrettelegging og veiledning?

  4.5 Gjør rede for hvilken kompetanse personalet har vedrørende veiledning om utdanning og arbeidssøking.

  4.6 Beskriv hvordan det legges til rette for arbeidssøking.

  4.7 Dersom bedriften har et samarbeid med lokalt arbeidsliv om utleie av arbeidskraft som ledd i formidlingsarbeidet, beskriv dette.

  4.8 Brukes underleverandørvirksomhet og kunder også i formidling av arbeidskraft?

  4.9 Beskriv oppfølgingen i forbindelse med utleie av formidlingsklare arbeidstakere.

  4.10 Beskriv rutinen for samarbeid mellom bedriften og NAV lokal om tilgang på ledige stillinger/rekrutteringsoppdrag

  5. Rutiner for informasjonsutveksling

  5.1 Informasjon om AMB-tiltaket overfor søkerne

  a. Beskriv hvordan AMB-tiltaket markedsfører sitt tilbud overfor aktuelle yrkeshemmede arbeidssøkere (feks gjennom gruppebaserte informasjonsmøter ved NAV lokal, brosjyrer, egen internettside mv.)

  b. Beskriv rutinen for forhåndssamtale/omvisning på bedriften som den yrkeshemmede får før en eventuell henvisning.

  5.2 Informasjon om AMB-tiltaket overfor ansatte i NAV lokal

  Beskriv hvordan forholdene er lagt til rette for at ansatte ved NAV kan besøke den (de) bedriften(e) det er aktuelt å foreta innsøking til.

  6. Inntaksrutiner

  a. Beskriv hvilke rutiner som er etablert mellom NAV lokal og AMB-tiltaket for å sikre partene oppdatert informasjon om behovet for plasser og kapasiteten i tiltaket.

  b. Beskriv hva slags dokumentasjon som skal foreligge ved henvisning til Kvalifisering; herunder henvisningsskjema, bestilling fra NAV lokal/handlingsplan, aktuelle vedlegg mv.

  c. Beskriv hvilke rutiner som er etablert for å informere søkeren, innsøkende NAV lokal og koordinerende NAV lokal om tidspunkt for inntak i Kvalifing (eventuelt Tilrettelagt arbeid).

  d. Beskriv rutiner ved ventetid på inntak.

  7. Samarbeid med NAV lokal om overgangsplanlegging og tiltakskjeding

  a. Beskriv rutiner med NAV for samarbeid ved overgang fra for eksempel skole eller fengsel til AMB-tiltaket.

  b. Beskriv rutiner med NAV for samarbeid ved overgang fra/til andre tiltak.

  8. Bedriftens tilbudsmelding (tilpasses lokale behov)

  8.1 Ledige plasser på kort sikt (ca. 1 måned)

  (Antall ledige plasser refererer til det rammetall bedriften er tildelt, og som er de signaliserte behov fra NAV for plasser i avtaleperioden).

  Bedriften skal gi skriftlig melding til NAV lokal minst en gang i måneden om:

  • Antall ledige plasser til Kvalifisering
  • Antall ledige plasser til Tilrettelagt arbeid

  Spesifiseres når det gjelder avdeling, trenings- og opplæringstilbud, eventuelle faglige kvalifikasjonskrav, helsemessige forutsetninger osv.

  8.2 Forventet ledige plasser på lengre sikt (ca.3 måneder)

  Bedriften skal gi skriftlig melding til NAV lokal minst en gang i måneden om:

  • Antall ledige plasser til Kvalifisering
  • Antall ledige plasser til Tilrettelagt arbeid

  Spesifiseres når det gjelder avdeling, trenings- og opplæringstilbud, eventuelle faglige kvalifikasjonskrav, helsemessige forutsetninger osv.

  8.3 Spesielle anmerkninger

  8.4 Underskrift

  Sted, dato, underskrift av kontaktperson for bedriften og telefonnummer.

  9. NAV lokal sin behandling av tilbudsmeldingen

  9.1 Hvem er ansvarlig saksbehandler på NAV lokal for bedriftens tilbudsmelding?

  9.2 Hvilke andre skal få kopi av tilbudsmeldingen?

  9.3 Skal noen eksterne samarbeidspartnere ha kopi, i tilfelle hvem?

  9.4 Etter hvor lang tid blir tilbudsmeldingen lagt bort som uaktuell? (Det forutsettes lokal avtale om tidsfrist før tilbudsmeldingen legges bort).

  9.5 Hvem ved NAV lokal melder tilbake til bedriften dersom det ikke er aktuelle søkere?

  10. Søknad til arbeidsmarkedsbedrift

  Se felles henvisning/søknadsskjema (PB-1761) for AMB-tiltaket, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Arbeid med bistand.

  11 Opplæringsplan for Kvalifisering . (Inngår i den overordnede handlingsplanen fra NAV lokal.)

  11.1 Innhold

  1. Faglige mål og framdriftsplan.
  2. Eksterne kurs/opplæring.
  3. Eventuelle medisinske mål og/eller sosiale mål.
  4. Når er opplæringen og arbeidstreningen i Kvalifisering beregnet avsluttet?

  11.2 Ansvarsforhold

  1. Beskriv hvordan bedriften tilrettelegger for opplæring osv.
  2. Hvem er hovedansvarlig for oppfølging i bedriften?
  3. På hvilken måte stimuleres arbeidstakeren til f.eks. kurs i fagteori, å søke skole, jobbsøking, fysisk trening.
  4. Beskriv rutiner for samtalehyppighet og evaluering av planen med arbeidstakeren.
  5. .Beskriv hvordan eventuell ekstern oppfølging benyttes fra f.eks. sosialkontor, lege, psykolog.
  6. Beskriv hvordan eventuell oppfølging fra saksbehandler på NAV lokal benyttes.
  7. Beskriv hvilke konsekvenser som følger dersom planen ikke blir fulgt av partene.

  11.3 Underskrift

  - Attføringsansvarlig og arbeidstaker

  11.4 Kopi til

  - Arbeidstaker og saksbehandler på NAV lokal

  12. Bedriftens yrkesfaglige tilbud

  12.1 Oversikt over avdelingene og muligheter for formell kvalifisering (fagbrev).

  12.2 Beskrivelse av den enkelte avdeling

  1. Hva blir produsert?
  2. Antall arbeidsledere og ordinært ansatte.
  3. Antall plasser i Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid.
  4. Hvilke arbeidstrenings- og opplæringsmuligheter finnes?
  5. Hvilke yrker er arbeidet og opplæringen relevant i forhold jobbmuligheter på det lokale arbeidsmarkedet?
  6. Hvilke fagbrev/sertifikater kan oppnås i avdelingen/bedriften, eventuelt i samarbeid med eksternt arbeidsliv?
  7. Annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)
  8. Oversikt over bedriftsinterne eller eksterne kurs (AMO/skole/AOF m.m.) som kan kombineres med opplæringen.
  9. Arbeidstid, eventuell skiftordning, mulighet for deltid osv.
 • 12.4 Eksternt samarbeid om opplæring

  1. I hvilken grad bruker bedriften utlån eller utleie av arbeidskraft som ledd i opplæringen?
  2. Hvilke virksomheter samarbeider bedriften med når det gjelder yrkesfaglig opplæring?
 • 13. Bedriftens rutiner for vurdering og oppfølging i Kvalifisering

  13.1 Opplegg for vurdering

  1. Beskriv bedriftens system for vurdering av tiltaksdeltakerne. Legg ved eventuelt vurderingsskjema.
  2. Beskriv hvordan arbeidstakeren får innsyn i bedriftens vurdering
  3. Beskriv hvordan arbeidstakeren får anledning til å vurdere sin egen innsats.
  4. Beskriv hvordan arbeidstakeren får anledning til å vurdere bedriftens innsats.
  5. Beskriv hvordan ansvaret for vurderingen er fordelt mellom produksjons- og attføringspersonalet i bedriften.
  6. Beskriv bedriftens regler for oppfølging ved fravær i Kvalifisering.

  13.2 Oppfølgingssamtaler. Bør skje minst hver 3. måned.

  1. Hvem medvirker fra personalet?
  1. Beskriv hvilken kompetanse personalet har for denne oppgaven (samtalekurs, arbeidslederopplæring osv.)
  1. Hvilke temaer er faste innslag i samtalene?
  1. Hvor ofte og hvordan blir handlingsplanen evaluert?
  1. Blir det fastsatt nye delmål ved oppfølgingssamtalen?
 • 13.3 Referat fra oppfølgingssamtalene

  1. Hvem får referat og hvordan oppbevares referatene?
  2. Hvor lenge oppbevares referatene?
  3. Beskriv rutinene for informasjon til NAV lokal ved endringer i planen.
 • 14. Innhold i bedriftens sluttrapport fra Kvalifisering

  14.1 Faktiske forhold

  1. Start og sluttdato.
  2. Fravær; oppgave over antall timer og dager fordelt på årsak.
  3. Formålet med opplæringsplanen og arbeidstrening i Kvalifisering.
  4. Arbeidstakerens arbeidsoppgaver.
  5. Gjennomført opplæring/kurs; sertifikater/fagbrev.
  6. Omfang av eventuelt utleie, i forbindelse med opplæring, arbeidstrening eller som et ledd i en formidling.
 • 14.2 Vurdering av arbeidstakeren

  1. Hvilke interesser og ressurser har kommet frem under oppholdet i Kvalifisering?
  2. Forholdet mellom helse/yrkeshemning og arbeid. (I hvilken grad hindrer yrkeshemningen utførelse av arbeid som har vært forsøkt, i hvilken grad kreves spesiell tilrettelegging av arbeidet?).
  3. Arbeidstempo. (I forhold til antatt tempo i ordinært arbeidsliv).
  4. Selvstendighet. (Intiativ til å utføre oppgaver, behov for oppfølging og instruksjon).
  5. Stabilitet/utholdenhet. (Presist frammøte om morgenen og etter pauser, være til stede på den tilviste arbeidsplassen gjennom arbeidsdagen).
  6. Jobbutførelse. (I forhold til oppsatte kvalitetskrav i bedriften).
  7. Samarbeid. (Med overordnede og kolleger, løser vedkommende oppgaver tilfredsstillende i fellesskap med andre).
  8. Oppfølging av attføringsplanen. (Antall samtaler om planen, betydelige endringer og brudd).
 • 14.3 Yrkesveiledning og arbeidssøking

  1. Arbeidssøkeraktivitet; antall jobber vedkommende har søkt, bedriftens innsats.
  2. Utdanningsaktivitet; søkt skoler, søkt kurs.
 • 14.4 Resultat

  a. Arbeidstakerens situasjon ved avslutningen. Gi eventuelt nærmere opplysninger om arbeidsgiver, omfang av lønnstilskudd, forhold mellom arbeid og trygd, hvilke skole/utdanning osv. (Kfr. refusjonsskjemaet PB 1940).

  Overgang til Tilrettelagt arbeid

  1. Arbeid uten tilskudd (1. formidlet)
  2. Arbeid med tilskudd (2. tiltak)
  3. Arbeid/trygd (1. formidlet)
  4. Skole/utdanning (3. skole)
  5. Annen attføring (2. tiltak)
  6. Medisinsk attføring (5. annet)
  7. Søkt/fått uførepensjon (5. annet)
  8. Formidlingsklar/overført til NAV lokal (4. ledig)
  9. Annet (5. annet)
 • b. Eventuelt forslag til videre tiltak.

  c. Vedtaket fra rådgivende utvalg.

  14.5 Underskrift

  - Arbeidstakeren m/plass til eventuell kommentar.

  - Attføringsansvarlige.

  14.6 Kopi

  - Arbeidstakeren.

  - NAV lokal.

  14.7 Vedlegg

  Bedriftens attest som arbeidstakeren kan bruke ved jobbsøking.

  Gjelder
  NAVs kravspesifikasjoner for AMB-tiltaket
  Revisjonsdato

  Ansvarlig
  NAV fylke/NAV lokal


  15. Mal for dagsorden og referat ved NAVs oppfølgingsmøter med tiltaksarrangør for AMB-tiltaket i Bedrift: Møtedato:

  Møtedeltakere:
  Bedrift:
  NAV lokal:
  NAV fylke:
  NAV arbeidsrådgivning:

  Dagsorden
  Kommentar til referat fra forrige møte.
  Gjennomgang etter malen under.


  Overordnet
  Kommentar/referat
  1.
  Samarbeidsavtalen mellom NAV lokal og
  tiltaksarrangør for AMB-tiltaket

  2.
  (Mal for) bedriftens årsrapport

  3.
  Bedriftens overordnede beskrivelse

  4.
  Arbeidet i rådgivende utvalg

  5.
  Rutiner for informasjonsutveksling

  6.
  Inntaksrutiner

  7.
  Samarbeid med NAV lokal om overgangsplanlegging
  og tiltakskjeding

  8.
  bedriftens tilbudsmelding

  9.
  NAV lokal sin behandling av bedriftens tilbudsmelding

  10.
  Opplæringsplan for Kvalifisering

  12.
  Bedriftens yrkesfaglige tilbud

  14.
  Eksternt samarbeid om opplæring

  16.
  Bedriftens rutiner for vurdering og oppfølging i
  kvalifisering

  18.
  Sluttrapport for Kvalifisering

  19.
  Mal for dagsorden/referat fra oppfølgingsmøtene