Vedtekter LAFY

Vedtatt 23. september 1998

Siste endring 24. April 2018

Formål

§ 1.1 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede skal arbeide for å tilrettelegge faglig utviking av ideologi og bedre de yrkeshemmedes status.

§ 1.2 Landsrådet skal arbeide for retten til arbeid for alle yrkeshemmede, og at ansvaret blir tillagt den samme myndighet som har dette for den øvrige befolkning.

Landsrådet er et fritt og uavhengig forum som tar opp spørsmål som angår tilrettelegging og organisering av arbeid til yrkeshemmede. Landrådet skal formidle disse synspunktene gjennom påvirkning av relevante instanser. Medlemmene skal gis opplæring og støtte i sitt daglige arbeid via kurs, konferanser, seminarer, og utsending av informasjon og lignende.

Medlemskap

§ 2.1 Medlemskap kan tegnes av alle som gir, eller er aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede, men tar i første rekke sikte på de som har tilrettelegging av arbeid til yrkeshemmede som hovedbeskjeftigelse.

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, samt virksomheter, sentra, bedrifter og avdelinger som gir arbeidstilbud til yrkeshemmede.

Organisasjon

§ 3.1 Organisasjonen er landsomfattende.

Årsmøte

§ 4.1 Årsmøtet er organisasjonens høyeste besluttende organ.

§ 4.2 Konstituering av årsmøtet ledes av styrets leder. Det velges 2 møtedirigenter, 2 referenter og tellekorps.

§ 4.3 Alle medlemmer kan møte på årsmøtet med talerett. Ved avstemminger er det kun virksomheter, sentra, bedrifter og avdelinger som kan stemme. Disse har 1 (en) stemme hver.

§ 4.4 Medlemmer i Landsrådets styre har stemmerett og regnes ikke som representanter som nevnt i § 4.3.

§ 4.5 Årsmøtet skal behandle:

  • Årsmelding
  • Årsberetning
  • Regnskap med kontroll og revisjonskomiteens beretning
  • Arbeidsprogram
  • Kontingent
  • Budsjett
  • Valg

§ 4.6 Årsmøtet velger Landsrådets styre bestående av:

4 styremedlemmer. Første og andre varamedlem. Det avholdes direkte valg for leder, nestleder, 2 styremedlemmer samt varamedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Årsmøtet velger 2 representanter til kontroll og revisjonskomité samt 3 representanter til valgkomitè. Valgperioden er 2 år.

§ 4.7 Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Andre vedtak krever simpelt flertall. Ved lik stemmegivning er leders stemme avgjørende.

§ 4.8 Årsmøtepapirer med dagsorden skal sendes medlemmene minimum 3 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minimum 5 uker før årsmøtet.

Økonomi

§ 5.1 Medlemmer svarer kontingent til organisasjonen. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

§ 5.2 Utgifter i forbindelse med årsmøtet dekkes av deltakende medlemmer.

Landsrådets styre

§ 6.1 Landsrådets styre er organisasjonens arbeidsutvalg mellom årsmøtene. Styret har mandat til å gi uttalelser på organisasjonens vegne og være organisasjonens kontakt utad.

§ 6.2 Arbeidsprogrammet, vedtatt av årsmøtet, danner grunnlag for styrets arbeid.

§ 6.3 Styret har ansvar for å forbedre og gjennomføre årsmøtet i henhold til vedtektene. Styret skal arrangere 2 faglige konferanser pr år, henholdsvis høst og vår. Årsmøtet legges til vårkonferansen.

§ 6.4 Styret har ansettelses- og personalansvar for ansatte.

§ 6.5 Vedtak i styret krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.